محمدتقی رهبر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱طرح / لایحه امضا شده توسط " محمدتقی رهبر"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)