محمدتقی رهبر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)