خانم فاطمه رهبر نام پدر : علی اکبر
سال تولد : 1343
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- دبیر شورای عالی سیاستگذاری اینترنت صداوسیما
- مدیر طرح و توسعه سیستم های رایانه ای سازمان

تحصیلات:
- فوق لیسانس ارتباط تصویریحوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 327,958 درصد آراء : 29.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 443,518 درصد آراء : 25.47
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)