آقای علیرضا زاکانی نام پدر : حسین
سال تولد : 1344
محل تولد : ری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور

تحصیلات:
- دکترای پزشکی هسته ای

حوزه انتخابیه : قم (قم)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱ "آقای علیرضا زاکانی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 327,818 درصد آراء : 29.10

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای علیرضا زاکانی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 307,717 درصد آراء : 45.84
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای علیرضا زاکانی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)