سیدجواد زمانی

مسیر شما: نمایندگان سیدجواد زمانی
سیدجواد زمانی

نماینده هشتم، کرمانشاه (دینور / صحنه / هرسین / کنگاور)

اطلاعات شخصی

سیدجواد زمانی

نماینده هشتم، کرمانشاه (دینور / صحنه / هرسین / کنگاور)
  نمایندگان حوزه انتخابی " کرمانشاه ، دوره هشتم"