حوزه انتخابیه : کرمانشاه (دینور / صحنه / هرسین / کنگاور)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ " سیدجواد زمانی"