حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ " علی زنجانی حسنلویی"