حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ " علی زنجانی حسنلویی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ " علی زنجانی حسنلویی"