آقای سیدمحمد سادات ابراهیمی نام پدر : سیدقپانی
سال تولد : 1350
محل تولد : شوشتر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- روحانی
- عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

تحصیلات:
- رسائل و مکاسب (علوم حوزه)
- سطح دو (علوم حوزه)
- لیسانس تاریخ

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر / گتوند)
تعداد آراء : 43,536 درصد آراء : 35.79

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای سیدمحمد سادات ابراهیمی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر / گتوند)
تعداد آراء : 27,743 درصد آراء : 51.57
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "آقای سیدمحمد سادات ابراهیمی"