حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ " سیروس سازدار"