سیدجاسم ساعدی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)