سیدجاسم ساعدی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ " سیدجاسم ساعدی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)