آقای حسین سبحانی نیا نام پدر : عبدالرحیم
سال تولد : 1333
محل تولد : نیشابور

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- سفیر ج.ا.ا در کشور مغرب
- مشاور وزیر خارجه و رئیس اداره گزینش، آموزش و ارزشیابی وزارت خارجه
- تدریس در دانشگاه

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)
- دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 78,079 درصد آراء : 33.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵۳ "آقای حسین سبحانی نیا"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 65,900
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای حسین سبحانی نیا"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)