حوزه انتخابیه : اردبیل (بیله سوار / پارس آباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ " وکیل سپه آجیرلو"