محمدرضا سجادیان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)