محمدرضا سجادیان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ " محمدرضا سجادیان"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)