پرویز سروری

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ " پرویز سروری"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)