حمید سعادت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ " حمید سعادت"

حوزه انتخابیه : اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)