حمید سعادت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
حوزه انتخابیه : اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)