آقای محمد سقایی نام پدر : احمدعلی
سال تولد : 1328
محل تولد : استهبان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیرکل راه و ترابری استانهای مازندران، فارس، یاسوج و یزد

تحصیلات:
- لیسانس مهندسی راه و ساختمان

حوزه انتخابیه : فارس (استهبان / نیریز)
تعداد آراء : 40,572 درصد آراء : 41.71

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : دبیر دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای محمد سقایی"

حوزه انتخابیه : فارس (استهبان / نی‌ریز)
تعداد آراء : 37,204 درصد آراء : 45.08
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای محمد سقایی"