آقای مهدی سنایی نام پدر : نوراله
سال تولد : 1347
محل تولد : نهاوند

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، روسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه تهران
- رایزن سابق سفارت ایران در قزاقستان و روسیه
- رئیس موسسه مطالعات بین الملل ایران و اوراسیا (ایراس)

تحصیلات:
- دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 40,542 درصد آراء : 42.91

عضویت در کمیسیون

سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲ "آقای مهدی سنایی"

حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 25,716 درصد آراء : 31.15

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای مهدی سنایی"