حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵طرح / لایحه امضا شده توسط " هاشم سواری"