آقای ناصر سودانی نام پدر : علی
سال تولد : 1339
محل تولد : هویزه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- معاون دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- عضو هیات علمی

تحصیلات:
- دکترای تخصصی (P.H.D) علوم قرآنی و حدیثحوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 99,065 درصد آراء : 41.34

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی
حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 70,570 درصد آراء : 48.50
حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)