حوزه انتخابیه : لرستان (کوهدشت)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ " علی شاهرخی"