حسن شبانپور

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ " حسن شبانپور"

حوزه انتخابیه : فارس (ارسنجان / مرودشت)