حسن شبانپور

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)
حوزه انتخابیه : فارس (ارسنجان / مرودشت)