آقای سیدرمضان شجاعی کیاسری نام پدر : سیدآقامیر
سال تولد : 1344
محل تولد : ساری

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاههای پیام نور ساری و بابل
- مشاور صدا و سیما

تحصیلات:
- فوق لیسانس فقه و اصول
- دکترای شرق شناسی

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 62,174 درصد آراء : 26.52

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۶ "آقای سیدرمضان شجاعی کیاسری"

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 43,747 درصد آراء : 27.76

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای سیدرمضان شجاعی کیاسری"