حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴طرح / لایحه امضا شده توسط " عفت شریعتی کوه بنانی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)