حوزه انتخابیه : کرمان (زرند / کوهبنان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ " عفت شریعتی کوه بنانی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴ " عفت شریعتی کوه بنانی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)