امین شعبانی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ " امین شعبانی"

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)