حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " محمدکریم شهرزاد"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)