حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " محمدمهدی شهریاری"