آقای حسینعلی شهریاری سال تولد : 1330
محل تولد : زابل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- پزشک
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره ورتین


حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای حسینعلی شهریاری"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تعداد آراء : 86,098 درصد آراء : 38.56

عضویت در کمیسیون

سال سوم : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای حسینعلی شهریاری"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تعداد آراء : 110,601 درصد آراء : 51.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۸ "آقای حسینعلی شهریاری"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تعداد آراء : 85,380 درصد آراء : 50.19
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۹ "آقای حسینعلی شهریاری"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)