حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ " محمدرضا صابری"