حوزه انتخابیه : گیلان (آستانه اشرفیه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ " سیدمهدی صادق"