محمد ضابطی طرقی

مسیر شما: نمایندگان محمد ضابطی طرقی
محمد ضابطی طرقی

نماینده هشتم،  اصفهان (قمصر / نطنز)

اطلاعات شخصی

محمد ضابطی طرقی

نماینده هشتم،  اصفهان (قمصر / نطنز)
  نمایندگان حوزه انتخابی "  اصفهان ، دوره هشتم"