حوزه انتخابیه : اصفهان (قمصر / نطنز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷ " محمد ضابطی طرقی"