حوزه انتخابیه : همدان (تویسرکان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ " شهریار طاهرپور"