حوزه انتخابیه : اصفهان (اردستان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ " سیدمصطفی طباطبایی نژاد"