حوزه انتخابیه : اصفهان (اردستان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹طرح / لایحه امضا شده توسط " سیدمصطفی طباطبایی نژاد"