حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (سرایان / طبس / فردوس)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ " محمدکریم عابدی"