علی عباسپورتهرانی فرد

تسلط بر زبان (های) :

فرانسه

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ " علی عباسپورتهرانی فرد"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)