علی عباسپورتهرانی فرد

تسلط بر زبان (های) :

فرانسه

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)