آقای اسدالله عباسی سال تولد : 1340
محل تولد : رودسر


سوابق و فعالیت ها:
- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
- عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- مقدمات
- دکتری برنامه ریزی درسی
حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)
تعداد آراء : 40,345 درصد آراء : 37.07

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای اسدالله عباسی"

حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای اسدالله عباسی"