آقای رضا عبداللهی نام پدر : حسین
سال تولد : 1334
محل تولد : زنجان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- عضو کمیسیون اقتصاد مجمع
- شورای امنیت ملی

تحصیلات:
- لیسانس مخابرات

حوزه انتخابیه : زنجان (انگوران / ایجرود / ماهنشان)
تعداد آراء : 18,450 درصد آراء : 38.22
حوزه انتخابیه : زنجان (ایجرود / ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ایجرود / ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)