آقای رضا عبداللهی نام پدر : حسین
سال تولد : 1334
محل تولد : زنجان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- عضو کمیسیون اقتصاد مجمع
- شورای امنیت ملی

تحصیلات:
- لیسانس مخابرات

حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)
تعداد آراء : 19,459 درصد آراء : 42.08

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای رضا عبداللهی"

حوزه انتخابیه : زنجان (انگوران / ایجرود / ماهنشان)
تعداد آراء : 18,450 درصد آراء : 38.22
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲ "آقای رضا عبداللهی"

حوزه انتخابیه : زنجان (ایجرود / ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ایجرود / ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)
حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)