آقای محمدقسیم عثمانی سال تولد : 1347
محل تولد : بوکان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی

تحصیلات:
- دکتری حسابداری (گرایش بودجه بندی اقتصادی)


حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (بوکان)
تعداد آراء : 47,163 درصد آراء : 44.23

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای محمدقسیم عثمانی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (بوکان)
تعداد آراء : 68,191 درصد آراء : 69.73

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۵ "آقای محمدقسیم عثمانی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (بوکان)
تعداد آراء : 70,972 درصد آراء : 52.04
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای محمدقسیم عثمانی"