حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ " قدرت اله علیخانی"