آقای موسی غضنفرآبادی نام پدر : حسین
سال تولد : 1345
محل تولد : بم

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- قاضی

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)
- فوق لیسانس حقوق جزا

حوزه انتخابیه : کرمان (بم)

عضویت در کمیسیون

سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ "آقای موسی غضنفرآبادی"

حوزه انتخابیه : کرمان (بم)
تعداد آراء : 94,310 درصد آراء : 67.14

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای موسی غضنفرآبادی"

حوزه انتخابیه : کرمان (بم)
تعداد آراء : 91,782 درصد آراء : 71.39
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای موسی غضنفرآبادی"