محمدرضا فاکر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ " محمدرضا فاکر"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)