محمدرضا فاکر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)