حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " حسین فدایی آشیانی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)