پیمان فروزش

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، اردو

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ " پیمان فروزش"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)