حوزه انتخابیه : یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ " کاظم فرهمند"