آقای محمدحسین فرهنگی سال تولد : 1340
محل تولد : تبریز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- دبیر منطقه ای و عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
- دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۹ "آقای محمدحسین فرهنگی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 116,226 درصد آراء : 37.15

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵۳ "آقای محمدحسین فرهنگی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 188,642 درصد آراء : 32.06

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۸ "آقای محمدحسین فرهنگی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 70,514 درصد آراء : 34.88
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۸ "آقای محمدحسین فرهنگی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)