آقای جعفر قادری نام پدر : حیدر
سال تولد : 1343
محل تولد : لامرد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- رئیس دانشگاه
- شهردار
- شورای شهر
- معاون فرماندار

تحصیلات:
- دکترای اقتصاد شهری و منطقه ای

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵۳ "آقای جعفر قادری"

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 122,336 درصد آراء : 26.08

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳۵ "آقای جعفر قادری"

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 61,752 درصد آراء : 48.98
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۷ "آقای جعفر قادری"