آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی سال تولد : 1350
محل تولد : فریمان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تحصیلات:
- دکتری پزشکی
- متخصص جراحی گوش و حلق و بینی


حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)

عضویت در کمیسیون

سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 385,635 درصد آراء : 35.98

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۴ "آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی"

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 330,405 درصد آراء : 36.40

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۴ "آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 154,028 درصد آراء : 52.18
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی"