موسی قربانی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (قائنات)
حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (قائنات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)