موسی قربانی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (قائنات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ " موسی قربانی"

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (قائنات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)