حوزه انتخابیه : گلستان (علی‌آباد کتول)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ " اسداله قره خانی الوستانی"