حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ " داریوش قنبری"