حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶طرح / لایحه امضا شده توسط " داریوش قنبری"