آقای هادی قوامی سال تولد : 1346
محل تولد : اسفراین

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیلات:
- دکتری علوم اقتصادی


حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (اسفراین)
تعداد آراء : 24,195 درصد آراء : 33.78

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (اسفراین)
تعداد آراء : 38,811 درصد آراء : 52.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (اسفراین)
تعداد آراء : 38,357 درصد آراء : 69.66