هادی قوامی

مسیر شما: نمایندگان هادی قوامی
هادی قوامی

نماینده دهم، خراسان شمالی (اسفراین)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1346
شهر تولد : اسفراین

تسلط بر زبان های : انگلیسی

هادی قوامی

نماینده دهم، خراسان شمالی (اسفراین)


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیلات:
- دکتری علوم اقتصادی

عضویت در کمیسیون:
سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
عضویت در کمیسیون: