حمیدرضا کاتوزیان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)