آقای حسن کامران دستجردی نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1333
محل تولد : دستجرد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مسئول بسیج استادان کشور
- مسئول حفاظت و اطلاعات نزاجا


میزان تحصیلات:
- دکترای جغرافیای سیاسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای حسن کامران دستجردی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 229,420 درصد آراء : 37.34

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۳ "آقای حسن کامران دستجردی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 162,145 درصد آراء : 42.40
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای حسن کامران دستجردی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)